Działalność statutowa

XXXVII Dni Nauki i Techniki

W dniu 17 października 2013 r. w Hotelu Qubus w Legnicy, przy współudziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz KGHM ZANAM Sp. z o.o. oraz dzięki pomocy sponsorów – Fundacji Polska Miedź, Związku Pracodawców Polska Miedź, Partner Serwis, w ramach XXXVII Dni Nauki i Techniki odbyły się uroczystości związane z wręczeniem Odznak Honorowych NOT, nagród za udział w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Lubinie – „Laur umiejętności SITG” oraz konkursie „Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego” zorganizowanym przez Radę Federacji SNT NOT „ZM” w Legnicy.
    
Odznaki Honorowe wręczali: Pan Jacek Kubielski – Sekretarz Generalny NOT w Warszawie oraz Przewodniczący RF SNT NOT „ZM” – Marek Szczerbiak.
Odznaki Honorowe NOT przyznane zostały następującym osobom:
- Śp. Władysławowi Frettowi (Diamentowa Odznaka Honorowa NOT) – odznakę wręczono wdowie po zmarłym działaczu – Pani Marii Frett
- Bernardowi Ślązakowi (Złota Odznaka Honorowa NOT)
- Kazimierze Tuchowskiej (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)
- Danucie Gajdzie (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)
- Zbigniewowi Gostyńskiemu (Srebrna Odznaka Honorowa NOT)
 

Nagrody w konkursie „Laur umiejętności SITG” przyznane zostały:
1. Kołu Zakładowemu SITG INOVA Sp. z o.o., za rozwiązanie „System łączności ratowniczej RATRA”, którego autorami są:
Artur Butryn
Jan Moszumański
Tomasz Opala
Remigiusz Pomykała
Bronisław Zabielski
2. Kołu Zakładowemu SITG CBJ Sp. z o.o. za rozwiązanie: „System automatycznego przygotowania i pomiaru próbek”, którego autorami są:
Katarzyna Kucharska
Janusz Sitek
Anna Rymaszewska
Nagrody wręczali: z ramienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Pan Andrzej Niechwiej oraz Prezesi wyróżnionych zakładów pracy – z firmy INOVA Sp. z o.o. – Pan Leon Łukaszewicz, z Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. – Pan Grzegorz Kubacki.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przyznanie nagród i wyróżnień w konkursie Mistrza Techniki.  
Pierwsze miejsce i tym samym tytuł Mistrza Techniki za rok 2012 otrzymały aż trzy zespoły:
KGHM ZANAM sp. z o.o.
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”
PARTNER SERWIS sp. z o.o.

 

Tytuł Mistrza Techniki otrzymał:
KGHM ZANAM sp. z o.o.
za rozwiązanie: „Ładowarka Kopalniania LKP – 1601B”, którego autorami są:
Jerzy Górniak
Bogusław Tarnawczyk
Janusz Żurek
Mariusz Koliński
Krzysztof Jasek
Bartłomiej Betlej
Jarosław Czupak
Wiesław Can    
Jan Grzebinoga
Andrzej Baran
Janusz Pieczulis
Ireneusz Marcinowicz
Mariusz Czupak
Marek Dakiniewicz
 Łukasz Błażejak
Michał Skoczylas
Tomasz Dziak

Tytuł Mistrza Techniki otrzymał
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”

za rozwiązanie: „Przewoźna stacja transformatorowo – rozdzielcza na napięcie 110/10kV”, którego autorami są:
Paweł Markowski
Ryszard Biernacki
Andrzej Żymalski
Andrzej Cisowski
Andrzej Herbut
Robert Sośnicki
Andrzej Walendowski

Tytuł Mistrza Techniki otrzymał
PARTNER SERWIS Sp. z o.o.
za rozwiązanie:
 „Silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi”, którego autorami są:
Ryszard Biernacki
Andrzej Herbut
Kazimierz Grygorcewicz
Wojciech Smoliński
Jan Zawilak
Tomasz Zawilak
 

Wyróżnienia w konkursie Mistrza Techniki przyznane zostały:

- Przedsiębiorstwu Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC – BUD” Wrocław Spółka z o.o. za rozwiązanie:
„Wymiana trzonu i pancerza pieca na istniejącym fundamencie”, którego autorami są:
Grzegorz Borycki
Marcin Czapla
Jan Jamróżkiewicz
Grzegorz Labus
Roman Urbanowicz

- KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi „Głogów” za rozwiązanie:
„Poprawa niezawodności pracy napędów konwertorów – RW/544/2009/HMG”, którego autorem jest Stanisław Lewandowicz.

- KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” za rozwiązanie:
„Modernizacja wentylatorów zabudowanych w stacjach wentylatorów głównych przy szybach R-VIII oraz R-X”, którego autorami są:
Zbigniew Kehle
Jerzy Stępień
Michał Półtorak
Eugeniusz Rusiński
Przemysław Moczko
Henryk Jadamus – nieżyjący
Wiesław Chmielarz
Andrzej Wróblewski

- KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud za rozwiązanie: „Wdrożenie do stosowania mielników żeliwno – chromowych w procesie rozdrabniania realizowanym w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud”.
Autorami są:
Witold Pawlos
Ewelina Kasińska – Pilut
Zdzisław Habel
Jarosław Prętki
Wiesław Machowski
Rafał Kaleta
Krzysztof Suchecki
Paweł Kurzydło
Małgorzata Krzemińska

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje!
 

Poniżej zdjęcia z uroczystości:

Organizatorami tegorocznych XXXVII Dni Nauki i Techniki, których oficjalne uroczystości odbędą się 17 października 2013 r.Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego" wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa oddział w Lubinie oraz KGHM ZANAM sp. z o.o.

Uroczystość nie odbyłaby się bez pomocy sponsorów, którzy co roku wspierają organizację Dni Nauki i Techniki.

Należą do nich:

- Fundacja Polska Miedź S.A., o której Sekretarz Pan Krzysztof Kułacz pisze:

KGHM realizuje działalność CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) i zrównoważonego rozwoju w wielu kluczowych obszarach poprzez powołaną w 2003 roku Fundację Polska Miedź, która posiada status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja Polska Miedź chce utrzymać i nadal wzmacniać pozycję regionalnego lidera w zakresie prospołecznej działalności. Jej szansą jest to, że posiada bardzo przejrzyste i usystematyzowane zasady działania, zarówno w zakresie analizowania wniosków przed podjęciem decyzji o przyznaniu darowizny, jak i w sprawach ich rozliczania a także dokumentowania. Listy beneficjentów instytucjonalnych, zasady przyznawania darowizn i wszelkie regulaminy są upublicznione na stronie internetowej Fundacji Polska Miedź wraz z innymi dokumentami ważnymi dla potencjalnych wnioskodawców i wszystkich zainteresowanych.

Spółka KGHM systematycznie zwiększa wielkość przekazywanych środków na realizację zadań Fundacji: w 2010 roku Fundacja udzieliła wsparcia w kwocie 12,5 mln zł, w 2011 było to już 15 mln zł, natomiast w roku 2012 ponad 19 mln zł. Fundacja będąc zdecydowanym liderem na Dolnym Śląsku i w Polsce w zakresie prospołecznej działalności, w latach 2003-2012 roku wsparła realizację 1719 projektów dla instytucji, przeznaczając na ten cel kwotę 65 741 769,53 zł, oraz przekazała darowizny osobom fizycznym o wartości 13 936 513,43 zł.  

Działalność Fundacji Polska jest ukierunkowana na  promocję i ochronę zdrowia. Dzięki darowiznom możliwy był zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej do szpitali czy ośrodków rehabilitacyjnych. Obok pomocy przeznaczanej instytucjom Fundacja prowadzi również działalność na rzecz osób fizycznych. Wspierane są przede wszystkim osoby, które znalazły się z trudnej sytuacji finansowej spowodowanej długotrwałym leczeniem i rehabilitacją. Darowizny umożliwiają zakup wózków inwalidzkich, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów słuchowych, pomp insulinowych, aparatów tlenowych, protez. Wśród statutowych zadań Fundacji znajdują się zwłaszcza działania na rzecz dzieci i młodzieży, dlatego ze środków Fundacji wyposażane są pracownie edukacyjne, organizowane są konferencje naukowe czy wyjazdy na kolonie i zielone szkoły. Fundacja przekazuje również środki na przedsięwzięcia popularyzujące sport i kulturę fizyczną oraz rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej. Budowa pozytywnych relacji KGHM z pracownikami oraz lokalnym społeczeństwem możliwa jest również dzięki Fundacji, która rokrocznie wspiera projekty związane z tradycjami górniczo-hutniczymi. W ciągu 10-letniej działalności, środki trafiały do instytucji propagujących regionalizm Dolnego Śląska, organizujących konferencje i kongresy naukowe- również te realizowane przez mniejszości narodowe. Fundacyjne darowizny wspierają imprezy kulturalno-artystyczne, realizację spektakli teatralnych, wystaw oraz pomagają w zakupie niezbędnego wyposażenia do placówek kulturalnych. Wydatkowane środki przyczyniają się do poprawy stanu wielu obiektów zabytkowych, niejednokrotnie ratując je przed katastrofą budowlaną. Wsparcie finansowe umożliwia również zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego i wyposażenia dla lokalnych ochotniczych straży pożarnych, wodnego pogotowia ratunkowego czy policji. Fundacja reaguje także na potrzeby społeczeństwa wynikające z klęsk żywiołowych.

- Związek Pracodawców Polska Miedź

Założony w 1996 roku Związek Pracodawców Polska Miedź działa w oparciu o Ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku i Statut. Związek Pracodawców Polska Miedź jest członkiem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Założycielami Związku jest KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie wraz ze swoimi Oddziałami oraz spółki grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA – jednego z największych producentów miedzi i srebra na świecie. Potencjał intelektualny i finansowy KGHM PM S.A. i grupy kapitałowej jest wykorzystywany przez sektor MSP poprzez relacje biznesowe oraz pozabiznesowe. KGHM, biorąc w ten sposób odpowiedzialność za przyszłość regionu.

Obecnie Związek Pracodawców Polska Miedź zrzesza ponad 100 podmiotów gospodarczych z Dolnego Śląska, zatrudniających ponad 30 000 pracowników.

Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy Pracodawców. Związek prowadzi szkolenia z zakresu m.in. zarządzania, negocjacji handlowych, rozwoju zasobów ludzkich, mediacji oraz Public Relations. Corocznie organizuje konferencje i seminaria na temat rozwoju przedsiębiorczości, medycyny pracy w gospodarce rynkowej, finansów  oraz prawa pracy.

Przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź reprezentując Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczą w wielu ważnych krajowych gremiach: Trójstronna Komisja ds. Społeczno – Gospodarczych, Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Wojewódzka Komisji Dialogu Społecznego i powiatowe rady zatrudnienia, jak również w projektach międzynarodowych: Międzynarodowa Organizacja Pracy, Euromines i Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego dla przemysłu wydobywczego przy Komisji Europejskiej.

Związek Pracodawców Polska Miedź jest jednym z twórców Centrum Monitoringu Legislacji – niezwykle ważnego instrumentu dla wszystkich przedsiębiorców w zgłaszaniu uwag do ustaw i rozporządzeń dotyczących interesów przedsiębiorców.

Kim jesteśmy?

 • Samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
 • Partnerem społecznym Parlamentu, Organów Władzy Wykonawczej, Administracji Samorządowej, Związków Zawodowych, Organizacji Pozarządowych

Nasze cele

 • Działanie na rzecz członków i reprezentowanie ich interesów w zakresie ochrony dóbr niematerialnych i prawnych,
 • Działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy,
 • wspieranie członków Związku w negocjowaniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zbiorowych,
 • Inicjowanie, negocjowanie i zawieranie w imieniu zrzeszonych w Związku pracodawców ponadzakładowych układów zbiorowych,
 • Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców,
 • Podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy pracodawców,
 • Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej,
 • Wspieranie procesu integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską oraz ułatwianie pracodawcom nawiązywania kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi,
 • Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Nasze sukcesy

 • Udział w pracach legislacyjnych dotyczących systemu Prawa Geologicznego i Górniczego, które pozwoliły na zaoszczędzenie przez firmy zrzeszone w Związku 57 milionów PLN.
 • Udział w pracach legislacyjnych w zakresie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które skutkowały obniżeniem stawki podatku do 19 % oraz uproszczeniem procedur rozliczeniowych.
 • Udział w sprawie dotyczącej kwestii nierozwiązywalność układów zbiorowych pracy, która zakończyła się pozytywnym dla pracodawców Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
 • Udział w pracach nad nowelą Kodeksu Pracy, które skutkowały zmniejszeniem kosztów pracy, uelastycznieniem stosunków pracy oraz zmniejszeniem obciążeń Pracodawców.
 • Udział w pracach nad przyjęciem Dyrektywy UE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, które pozytywnie wpłynęły na koszty przedsiębiorstw górniczych.
 • Współuczestnictwo w restrukturyzacji Zakładu Transportu KGHM PM S.A. poprzez wydzielenie organizacyjne ze struktur KGHM i utworzenie na jego bazie spółki prawa handlowego
  Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

- Partner Serwis sp. z o.o., o którym Pan Damian Zając - Specjalista ds. marketingu pisze:

Partner Serwis jest ogólnopolską wielowarsztatową firmą świadczącą bardzo szeroki zakres usług serwisowych dla większości branż przemysłu w Polsce. Dzięki wysokiej specjalizacji kompetencji rozwijanych przez poszczególne oddziały i zdobywanej przez wiele lat wiedzy technicznej, praktycznej oraz wiedzy na temat technologii stosowanej przez Klientów firma zdobyła doświadczenie niezbędne do oferowania kompleksowego serwisu układu napędowego (KSUN).

KSUN to szeroko rozumiana koncepcja obsługi serwisowej w zakresie maszyn wirujących
i komponentów przyległych tworzących cały układ napędowy.  KSUN to przede wszystkim usługi prewencyjne planowane oraz usługi prewencyjne, których zakres jest określany bieżącą kondycją układu napędowego. Działania prewencyjne dla pełnego zakresu przedmiotowego układu napędowego dają większe korzyści niż w podejściu indywidualnym do poszczególnych jego elementów. Istotnymi korzyściami są mniejsza awaryjność, większa żywotność i trwałość poszczególnych elementów oraz mniejsze koszty ich eksploatacji. Jednak najważniejszą z nich jest fakt, iż klient ma możliwość uzyskania całościowej i wiarygodnej oceny sprawności zespołu urządzeń i całego układu,  przy współpracy z jednym dostawcą usług, a dzięki temu otrzymuje wręcz natychmiastową identyfikację problemu źródłowego, doradztwo techniczne i co najważniejsze działania naprawcze.

Posiadane przez firmę umiejętności pozwalają także na oferowanie Klientom modernizacji wybranych maszyn i urządzeń, proponować rozwiązania usprawniające proces produkcyjny oraz pomagać
w utrzymaniu w ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych. Firma wykonuje swoje usługi zarówno
w warsztatach jak i bezpośrednio u Klientów. 

Partner Serwis to:

 • serwis maszyn wirujących AC/DC i całego układu napędowego,
 • kompleksowe utrzymanie ruchu ciągów technologicznych i linii produkcyjnych,
 • ekspert w dziedzinie napraw silników elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia,
 • serwis urządzeń przemysłowych jak transformatory, chwytniki, elektromagnesy, wentylatory, pompy, przekładnie, urządzenia dźwignicowe,
 • usługi z zakresu elektroenergetyki, automatyki i bezpieczeństwa,
 • jedyny w Polsce producent rozruszników wiroprądowych do silników elektrycznych dopuszczonych do pracy w górnictwie,
 • dystrybutor silników elektrycznych firmy Siemens, WAG, AC Motoren
 • Solution Partner firmy Siemens w dziedzinie układów rozruchu, napędów regulowanych
  i automatyki,
 • dostawca szerokiego wachlarza usług (diagnostyki, pomiarów, projektowania, instalacji, montażu, kompleksowego utrzymania ruchu, przeglądów, konserwacji, napraw, uruchomień, modernizacji, automatyzacji, audytów i szkoleń oraz sprzedaży silników elektrycznych i części zamiennych)

Firma Partner Serwis działa na rynku od 2002 roku i obecnie składa się z ośmiu oddziałów: Legnica, Gdańsk, Wrocław, Dąbrowa Górnicza, Kwidzyn, Łódź, Elbląg i Olsztyn – świadczących usługi serwisu przemysłowego i zatrudniających łącznie ok. 500 osób. Partner Serwis posiada również swoje biura handlowe w Poznaniu i Warszawie.

Klientami Partner Serwis są najwięksi przedstawiciele danych branż w Polsce jak:

 • huty (ArcelorMittal),
 • kopalnie węgla kamiennego (JSW, KW),
 • kopalnie węgla brunatnego (KWB Konin, KWB Bełchatów),
 • przedstawiciele przemysłu maszynowego (Alstom, FLSMaagGear),
 • producenci opon samochodowych (Michelin, Bridgestone),
 • kopalnie i huty miedzi (KGHM) ,
 • papiernie (International Paper, Arctic Paper) ,
 • firmy przemysłu spożywczego (Coca-cola HBC, PEPSICo),
 • producenci gazów technicznych (Air Products, Linde Gaz),
 • firmy przemysłu budowlanego (Paroc, Lafarge, Kronospan, URSA, Saint-Gobein, Kronopol)
 • firmy branży cementowej (Lafarge, Cemex, Górażdże)
 • producenci maszyn (ABB, Siemens, Atlas Copco, Leroy Somer)

Podczas uroczystej gali ogłoszone zostaną wyniki konkursu Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego za rok 2012, wręczone zostaną Odznaki Honorowe NOT oraz "Laur umiejętności SITG".

 

 

Nasi Partnerzy