Kursy i szkolenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Program opracowany zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391).

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu:

Kurs  obejmuje  zagadnienia  z zakresu  pedagogiki,  psychologii  i  metodyki  oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym:

•             zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.

•             umiejętności dydaktyczne – 8 godz.

Zajęcia z zakresu pedagogiki,  psychologii  i metodyki  są  realizowane  zgodnie z harmonogramem opracowywanym indywidualnie na każdy kurs. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć  w ramach  praktycznej  nauki zawodu.

Umiejętności dydaktyczne są organizowane w środowisku pracy na konkretnych stanowiskach pracy oraz poza  środowiskiem pracy  w salach  dydaktycznych  z  udziałem instruktora praktycznej nauki zawodu, który na przykładzie wybranego zawodu demonstruje przebieg zajęć praktycznych, omawia ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i  przepisów  przeciwpożarowych,  przeprowadza  pokaz  wykonania  danej czynności  oraz  przeprowadza  symulację  części  praktycznej  egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie/egzaminu  zawodowego.  Na zakończenie kursu przeprowadza się egzamin i ewaluację. 

Sposób organizacji:

zajęcia realizowane są dwa razy w tygodniu (piątek 14:00 do 20:00; sobota 9:00 do 15:00),

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia, w zależności od ich potrzeb i możliwości:

Nabycie  przez  uczestników  wiedzy  i umiejętności  z zakresu  pedagogiki,  psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Absolwenci otrzymują „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Miejsce Dom Technika NOT, ul .Złotoryjska 87, 59-220 Legnica

Koszt kursu 750zł/osobę

Termin 22..10.2021 (6 dni szkoleniowych; zajęcia piątek + sobota)

Informacje i zapisy

+48 76 862 73 82; odk@not.legnica.pl

 

Nasi Partnerzy