Kursy i szkolenia

Przemysł, technika, uprawnienia

 


Szanowni Państwo!

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs w zakresie:

Eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV
i bez ograniczenia napięcia (upr. "D'' - "E" )

Nabór trwa
Data rozpoczęcia: 25.01.2021 r.
, Dom Technika NOT Legnica

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego z obowiązującej tematyki egzaminacyjnej, dotyczącej obsługi, konserwacji, remontów oraz prac montażowych przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej ( zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób dozoru i eksploatacji.

Koszt kursu łącznie materiałami szkoleniowymi wynosi 500,00 PLN

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 280,00 PLN / złożony wniosek

Termin i miejsce zajęć: 25-28.01.2021 r. godz. 15:30 NOT, ul. Złotoryjska 87

Termin egzaminu:  29.01.2021 r. godz. 15:30


 

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs dla osób:

Ubiegających się o prawo wykonywania prac pomiarowo - kontrolnych przy urządzeniach elektrycznych

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego z obowiązującej tematyki egzaminacyjnej, dotyczącej prac pomiarowo-kontrolnych przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych - Dz. U. Nr 89, poz. 828)

Termin rozpoczęcia: 01 lutego 2021 r., godzina 15:30 w sali wykładowej DOMU TECHNIKA NOT w Legnicy, ul. Złotoryjska 87

Forma organizacyjna: zajęcia teoretyczno -laboratoryjne wg obowiązujących przepisów i norm technicznych

Koszt kursu łącznie z zajęciami laboratoryjnymi, materiałami dydaktycznymi 1 - go uczestnika wynosi 1 000,00 PLN

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego wynosi: 280,00 PLN / złożony wniosek

 


Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs w zakresie:

Eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji grupy 2 i 3 (cieplno-gazowe upr. "D'' - "E" w tym palacz)

Nabór trwa

Celem dokształcenia jest pogłębienie wiadomości w tej dziedzinie, poznanie pracowników z nowymi przepisami aktualnie obowiązującymi, ponadto ugruntowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, współpracowników i całego zakładu. Szkolenia o wymienionej tematyce kończą się egzaminem kwalifikacyjnym i wydaniem aktualnych uprawnień w tym zakresie (zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2003r. - Prawo energetyczne z późn. zmianami).

Koszt szkolenia wynosi 300,00 PLN

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 260,00 PLN / złożony wniosek

Termin i miejsce zajęć: 25-26.01.2021 r. godz. 15:30  NOT, ul. Złotoryjska 87

Termin egzaminu: 27.01.2021 r. godz. 15:30

 


Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs w zakresie:

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (uprawnienia UDT)

Nabór trwa

Koszt kursu łącznie z materiałami szkoleniowymi wynosi: 390,00 PLN / osobę + egzamin UDT 184,43 zł/osobę.

Termin rozpoczęcia: 15 października 2020 r. godzina 15:30 - siedziba NOT, ul. Złotoryjska 87

Czas trwania: 67 godzin

Przed przystąpieniem do kursu uczestnik zobowiązany jest przedstawić aktualne badania psychotechniczne (możliwość skierowania przez NOT - koszt 80zł/osobę)


Przygotowanie do egzaminu UDT na obsługę wózków jezdniowych

wózki gazowe, spalinowe, elektryczne - dla osób posiadających zaświadczenie MEN

  Szkolenie z egzaminem UDT

W dniu 10 sierpnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 47).W związku z powyższym, imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 z późn. zm.):

 1. Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
 2. Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
 3. Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Cena szkolenia: 220zł/osobę + egzaminn UDT 171,94zł/osobę

Czas trwania: 2 dni


Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs w zakresie:

 „Obsługa podnośników koszowych - podestów ruchomych samojezdnych kat. IP” 

Zakres i założenia szkolenia

 • Szkolenie przewidziane jest na 4  dni zajęć
 • Dzień zajęć to 8 godzin szkoleniowych.

Cel szkolenia:.

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych bądź chcących uzyskać zatrudnienie na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych, itp.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia, mają co najmniej wykształcenie podstawowe oraz posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora urządzenia.

Program szkolenia:

 • typy podestów ruchomych samojezdnych
 • budowa podestów ruchomych
 • czynności operatora przed, w trakcie i po pracy
 • BHP podczas obsługi podnośników koszowych
 • wiadomości o UDT
 • zajęcia praktyczne

Po szkoleniu Po ukończenia szkolenia i egzaminie UDT uczestnikom zostaną wydane bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Termin szkolenia: cyklicznie, raz w miesiącu, po skompletowaniu grupy min. 5 osób.

Miejsce  szkolenia: Legnica, Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87

Trenerzy:

Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia w zakresie obsługi, instruktorskie oraz pedagogiczne we wskazanym zakresie.

Koszt Szkolenia: 650zł/osobę + egzamin UDT 184,43zł/osobę (cena nie obejmuje kosztów badań lekarskich)


ODK RFSNT NOT "ZM" w Legnicy, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w:

Kursie dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Szkolenie w zakresie:

 1. Okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki osobowej lub bagażowej, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, i przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;
 2. Badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h;
 3. Badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;
 4. Badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;
 5. Badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi.

Termin rozpoczęcia: luty 2021 r.

Czas trwania: 6 tygodni, zajęcia 2-3x w tygodniu od godz. 15:30

Miejsce prowadzenia zajęć: Dom Technika NOT ul. Złotoryjska 87 w Legnicy - teoria, stacje diagnostyczne na terenie M. Legnicy - zajęcia praktyczne

Koszt kursu: 2 500,00 PLN / osobę

Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych wg programu ustalonego w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2004r. w sprawie wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. nr 246 poz.2469)

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT w Legnicy przeprowadza kursy i szkolenia na podstawie zezwolenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zgodnie z programem określonych przepisów w sprawie wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. Nr 246 z 4 listopada 2004). Nadzór merytoryczny nad szkoleniami sprawuje Departament Transportu Samochodowego.

Wymogi dla kandydata na diagnostę SKP

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

W związku z licznymi pytaniami jakie otrzymujemy na temat w/w wymagań wstępnych informujemy, że są one zacytowane wprost z ustawy Prawa o ruchu drogowym (art. 84 ust. 2b pkt 1,2,3,4 - Dz. U. z roku 2012 poz.1137 z późn. zm.) . Natomiast w indywidualnych sprawach wątpliwych np. jak zakwalifikować posiadane wykształcenie i praktykę należy uzyskać informację w wydziałach komunikacji urządów miast lub starostw stosownie do miejsca swojego zamieszkania, ponieważ te właśnie organy administracji państwowej wydają uprawnienia diagnosty osobom ,które odbyły szkolenie oraz przystąpiły i zadały z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.


 

Szanowni Państwo

            Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia organizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr RFSNT NOT „Zagłębia Miedziowego” w miesiącu październiku 2015 r..

Bezpieczna obsługa pilarek, przecinarek oraz kos spalinowych

Termin szkolenia:  (tryb weekendowy – 4 dni po 8 godzin  zajęć)

Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87, 59-220 Legnica

Koszt szkolenia: 350zł/osobę 

Czas trwania: 32h

Celem szkolenia jest: Przygotowanie do wykonywania prac przy pomocy pilarki i przecinarki z uwzględnieniem sytuacji awaryjnych i działań poklęskowych.

 

Nasi Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych EEA Grants Norwey Grants Legniscki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fundacja Fundusz Współpracy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regioplan Związek Pracodawców Polska Miedź Energetyka Grupa KGHM ELSUR Fundacja KGHM Polska Miedź Odlewnia Żeliwa Zawiercie ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
Towarzystwo Konsultantów Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Stowerzyszanie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich