Kursy i szkolenia

Zarządzanie, marketing, biznes

Szanowni Państwo

Miło nam zawiadomić i zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji kursu dla:

Kandydatów na członków do rad nadzorczych i zarządu spółek prawa handlowego

(w tym kandydatów reprezentujących pracowników w radzie nadzorczej i zarządzie spółki)

Termin rozpoczęcia kursu: kwiecień/maj 2021 r. godz. 9:00 (6 dwudniowych zjazdów - sobota i niedziela, w godzinach 9:00 - 16:00)

Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87 w Legnicy

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259), egzamin jest sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatów na członków organów nadzorczych do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego.

W związku z powyższym, w imieniu Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT „ZM” w Legnicy, chcielibyśmy przedstawić Państwu propozycję kursu przygotowującego do egzaminu z następujących dziedzin:

Program szkolenia

 • prawo gospodarcze publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202), ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U.  z 2016 r. poz. 980 i 1954),
 • prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych,
 • prawo pracy,
 • prawo rynku kapitałowego,
 • podstawy ekonomii,
 • podstawy zarządzania,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych,
 • zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie,
 • prawo gospodarcze Unii Europejskiej.

Cel, zakres i założenia szkolenia

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej  w spółkach Skarbu Państwa lub w firmach prywatnych funkcjonujących  w oparciu o przepisy prawa handlowego.

Zakres merytoryczny kursu obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm.

Kurs obejmuje 100 godzin zajęć.

Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych, aktualnych lub przyszłych członków rad nadzorczych.

ZAPRASZAMY: prezesów, członków zarządów spółek, członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw, pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej.

Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe.

Po szkoleniu: Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby zainteresowane zostaną skierowane na egzamin, który składa się z dwóch części, przeprowadzanych  w tym samym dniu:

 • pisemnej – test wielokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań; czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 150 minut;
 • ustnej – warunkiem dopuszczenia kandydata dla części ustnej egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 100 pytań testu. Podczas części ustnej egzaminu osoba zdająca odpowiada na pytania zadawane bezpośrednio przez członków komisji egzaminacyjnej.

Egzamin uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego z obu części egzaminu.

Ponowne przystąpienie do egzaminu w każdym przypadku wymaga przystąpienia do obu części egzaminu.

Osoby, które złożą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymują dyplom potwierdzający zdanie egzaminu.

Koszt kursu: 2800zł

Koszt egzaminu MSP: 850zł

Karta uczestnictwa do pobrania ->>

 


Szanowni Państwo

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy informuje, że organizuje kurs przygotowujący do egzaminu dla osób ubiegających się o:

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników

W świetle znowelizowanej Ustawy z dnia 6 września 2001r., 0 transporcie drogowym (DZ.U. Nr 125 z dn. 30.10.2001 roku, poz. 1371), wszystkie podmioty podejmujące lub wykonujące zarobkowo transport drogowy krajowy i międzynarodowy - osób i rzeczy - zobowiązane są do uzyskania LICENCJI uprawniających do świadczenia usług przewozowych osób i rzeczy)

Jednym z warunków uzyskania licencji jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH!

Kurs:

Kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Transportu Samochodowego obejmuje wiadomości wymagane na egzaminie sprawdzającym kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie przewozu osób - rzeczy pojazdami samochodowymi w transporcie krajowym i międzynarodowy

Termin rozpoczęcia kursu: 06 grudnia 2021 r. godz. 16:00

Miejsce prowadzenia wykładów: Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87 w Legnicy

Koszt uczestnictwa w kursie: 750 PLN od 1-go uczestnika ( w tym materiały szkoleniowe)

Koszt egzaminu i certyfikatu: 800 PLN - wpłaty na konto ITS


 

 

Nasi Partnerzy