Dostępny

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

750,00 

Program opracowany zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391).

Koszt kursu wynosi 750,00 PLN.

Absolwenci otrzymują „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Szczegóły kursu:

Zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki są realizowane zgodnie z harmonogramem opracowywanym indywidualnie na każdy kurs. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Umiejętności dydaktyczne są organizowane w środowisku pracy na konkretnych stanowiskach pracy oraz poza środowiskiem pracy w salach dydaktycznych z udziałem instruktora praktycznej nauki zawodu, który na przykładzie wybranego zawodu demonstruje przebieg zajęć praktycznych, omawia ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych, przeprowadza pokaz wykonania danej czynności oraz przeprowadza symulację części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego. Na zakończenie kursu przeprowadza się egzamin i ewaluację.

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu:

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym:

  • zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.
  • umiejętności dydaktyczne – 8 godz.
Sposób organizacji:

Zajęcia realizowane są dwa razy w tygodniu (piątek 14:00 do 20:00; sobota 9:00 do 15:00).

Cele kształcenia:

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia, w zależności od ich potrzeb i możliwości. Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Więcej informacji:

E-mail: odk@not.legnica.pl
Tel.: 76 862 73 82

Termin zajęć:

październik 2022
(6 dni szkoleniowych; zajęcia piątek + sobota)

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu:

brak ustalonego terminu…

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica