O firmie

Naczelna Organizacja Technicznej wywodzi się z bogatej, ponad stuletniej tradycji stowarzyszeniowej Techników Polskich – ludzi ogarniętych ideą postępu i rozwoju naszego kraju.

Naszym celem jest:
  • Reprezentowanie środowiska naukowo-technicznego wobec terenowych organów władzy państwowej, samorządowej oraz organizacji społecznych.
  • Partnerskie wspieranie rozwoju nauki, techniki i gospodarki.
  • Tworzenie i realizowanie lokalnych i regionalnych programów rozwoju społeczno-gospodarczego.
  • Budowanie wizerunku wiarygodnego usługodawcy.
  • Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Osiąganie znaczącej i trwałej pozycji na ryku poprzez optymalne zaspokajanie potrzeb klientów.
  • Rozwój firmy poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników i doskonalenie organizacji pracy.
  • Inicjowanie współpracy i działań między stowarzyszeniami dla realizacji zadań statutowych.

Cele te osiągamy organizując szkolenia, konkursy, sympozja i konferencje naukowo-techniczne oraz świadcząc usługi projektowe, wdrażania nowych technik i technologii innowacyjnych, pomiarowe, wycen, ocen, ekspertyz naukowo – technicznych i inne.

Współpracujemy ze specjalistami różnych branż i dziedzin naukowo-technicznych działając na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz wzmacniania ich pozycji zawodowej.

Od 1991 roku Rada posiada osobowość prawną. Do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisana od dnia 24.01.2002 pod numerem KRS 0000083827.