Szkolenie nt. warunków technicznych dla zjazdów, skrzyżowań i węzłów

Szanowni Państwo,

RF SNT NOT ZM ma przyjemność zaprosić na szkolenie nt. „Warunki techniczne dla zjazdów, skrzyżowań i węzłów. Aspekty prawne, proceduralne, techniczne i projektowe”, które odbędzie się w dniu 21 czerwca br. w Legnicy w budynku NOT , ul. Złotoryjska 87.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 13 lutego 2020 roku (ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw obowiązująca od dnia 19 września 2020 roku),
 2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 13 lutego 2020 roku obowiązującej od dnia 19 września 2020 roku),
 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych „specustawa drogowa” (z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 13 lutego 2020 roku obowiązującej od dnia 19 września 2020 roku),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowaniem – z uwzględnieniem zmian obowiązujących o 13 września 2019 roku,
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych – z uwzględnieniem zmian obowiązujących o 13 września 2019 roku,
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – z uwzględnieniem zmian obowiązujących o 13 września 2019 roku.
Grupa dedykowana:
 • Projektanci budownictwa drogowego,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie konstruktorzy,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy organów administracji publicznych – Starostwa Powiatowe,
 • Pracownicy organów administracji publicznych – Urzędy Wojewódzkie,
 • Pracownicy Ministerstwa Infrastruktury Pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci budownictwa drogowego i organy uzgadniające projekty budowlane, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu drogowych projektów budowlanych.

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie ZRID, w trybie zgłoszenia prowadzenia robót lub w trybie pozwolenia na budowę o przebudowę geometrii dróg publicznych po zmianach przepisów z dnia 13 września 2019 roku i 13 lutego 2020 roku.

Cel szkolenia:
 • Zrozumienie nowelizacji przepisów ustawy Prawo Budowlane z 13 lutego 2020 roku (obowiązujących od dnia 19 września 2020 roku),
 • Zrozumienie nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku,
 • Zasady praktycznego stosowania zasad nowelizacji rozporządzenia,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem dróg po 13 września 2019 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
 • Rola projektanta budownictwa drogowego,
 • Rola organu udzielającego odstępstwa od rozwiązań projektowych,
 • Okresy intertemporalne (przejściowe) w stosowaniu nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku,
 • Rola zarządcy drogi publicznej w uzgadnianiu projektów drogowych,
 • Rola zarządcy drogi publicznej w występowaniu o decyzje ZRID,
 • Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
 • Egzekwowanie prawidłowego sposobu stosowania nowych rozwiązań projektowych po 13 września 2019 roku,
 • Postępowanie w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – procedury ZRID, uzgodnienia, odwołania, realizacja budowy (aspekty formalne i praktyczne).

Zajęcia poprowadzi dr/inż. Jonatan Hasiewicz – radca prawny, dr nauk prawnych, inżynier ruchu drogowego, specjalizującego się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, wypadkach drogowych, przestępstwach w ruchu drogowym, służebności drogi koniecznej, prawie przejazdu i przechodu, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym, Prawie ruchu drogowego i Prawie Karnym (wypadki i przestępstwa w ruchu drogowym).

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Wykładowca prowadzi także symulowane przypadki w kontekście rozwiązań projektowych w dziedzinie podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cena: 500zł/ os. przy zgłoszeniu do 10 czerwca. Po 10 czerwca 520zł. Ilość miejsc ograniczona.

Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Uprzejmie prosimy o zgłaszaniu chęci udziału w szkoleniu wraz z adresem e-mail uczestników do 10 czerwca br. na adres: not@not.legnica.pl.

W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania szkolenia w formie on-line lud odwołania szkolenia.

Do pobrania: