Szkolenie z eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji grupy 2 i 3 (ciepło/gaz)

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs w zakresie:

Eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji grupy 2 i 3 (cieplno-gazowe upr. „D”-„E” w tym palacz)

Termin 27-29.06.2022 r.

Nabór trwa

Celem dokształcenia jest pogłębienie wiadomości w tej dziedzinie, poznanie pracowników z nowymi przepisami aktualnie obowiązującymi, ponadto ugruntowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, współpracowników i całego zakładu. Szkolenia o wymienionej tematyce kończą się egzaminem kwalifikacyjnym i wydaniem aktualnych uprawnień w tym zakresie (zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2003r. – Prawo energetyczne z późn. zmianami).