Dostępny

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

2100,00 

Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy uprzejmie informuje i zaprasza na kurs.

Obejmuje zakresem tematykę w specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • inżynieryjnej: mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych.

Koszt kursu wynosi 2100,00 PLN.

Uczestnicy kursu otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Program kursu:
 • Ustawa Prawo Budowlane, przepisy techniczno- budowlane i rozporządzenia wykonawcze ustawy,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Samorząd Zawodowy w Budownictwie,
 • Zamówienia Publiczne, Prawo Autorskie,
 • Certyfikacja, Normalizacja,
 • Geodezja,
 • Bezpieczeństwo pożarowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) w budownictwie, ustawa wypadkowa,
 • Kodeks Pracy- wybrane zagadnienia, przepisy wykonawcze,
 • Ochrona Środowiska i Przyrody, Prawo Wodne, Ochrona Zabytków,
 • Termomodernizacja i Remonty, Wyroby budowlane,
 • Dozór techniczny, Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • Projektowanie i wykonawstwo w procesie budowlanym w aspekcie przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane.
Adresaci kursu:

Podczas trwania kursu omawiane są zagadnienia z zakresu prawa budowlanego i przepisów prawnych bezpośrednio związanych z dziedziną budownictwa. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (uprawnienia budowlane) oraz dla osób, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Trenerzy:

Kurs prowadzony jest przez wybitnych specjalistów z wyższych uczelni technicznych, specjalistów prawa budowlanego, państwowego nadzoru budowlanego, straży pożarnej, inspekcji pracy, wysoko wykwalifikowanych inżynierów budownictwa.

Termin zajęć:

16 stycznia 2023
(wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 1/2023 należy złożyć w dniach od 09 do 20 stycznia 2023r.)

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica

Termin egzaminu:

26 maja 2023
(planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2023)

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Odrzańska 22,
50-114 Wrocław