Dostępny

Kryteria bezpieczeństwa ruchu w planowaniu i projektowaniu skrzyżowań drogowych oraz zasady projektowania rond

400,00 520,00 

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy serdecznie zapraszają na cykl szkoleń pn. Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Koszt szkolenia wynosi 520,00 PLN za osobę lub 400,00 PLN dla każdego członka SITK RP oddział Zagłębia Miedziowego (szkolenie zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 26a Ustawy o podatku od towarów i usług).

Rabat w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os. (nie dotyczy członków SITK).

Szczegóły szkolenia:

Proponujemy Państwu zajęcia, w których udział ułatwi zrozumienie problematyki uspokojenia ruchu w strefach miejskich oraz przejść dróg przez małe miejscowości. Zadaniem wykładowcy jest przybliżenie zagadnień dotyczących obecnych trendów i uwarunkowań stosowania środków spowalniających ruchu, kompensujących błędy uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszających zagrożenie użytkowników infrastruktury drogowej. Zajęcia prowadzone będą w formie ciągłej dyskusji, zarówno w trakcie prelekcji w zakresie zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych zadań planistyczno-projektowych.

Cel szkolenia:
  • Zapoznanie z bieżącą sytuacją drogowo-ruchową w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Zapoznanie z faktami dotyczącymi „polityki transportowej” zmniejszania limitu prędkości pojazdów
  • Zapoznanie ze skutkami nieprawidłowo zaprojektowaną organizacją ruchu w strefach wrażliwych
  • Zapoznanie z możliwościami inżynierskimi w celu uspokojenia ruchu drogowego
  • Dyskusje uczestników nad wytypowanymi obiektami do analiz w stanie istniejącym oraz możliwymi kierunkami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Praktyczne ćwiczenia planistyczne i projektowe doboru rozwiązań inżynierskich oraz ich skutków wdrożeniowych – potencjalnego oddziaływania na użytkowników infrastruktury drogowej
  • Odpowiedzi na zgłaszane przez uczestników szkolenia uwagi, sugestie bądź doraźne porady w celu zmniejszenia zagrożenia w ruchu drogowym od strony infrastruktury we wskazanych przez uczestników lokalizacjach
Adresaci:

Pracownicy organów administracji publicznej: zarządcy dróg, pracownicy organów zarządzających ruchem na drodze, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, pracownicy Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej, inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, konstruktorzy, projektanci budownictwa drogowego.

Prowadzący: dr inż. Krzysztof Ostrowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej ze stopniem naukowym doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Ukończył studia wyższe, magisterskie w specjalnościach Drogi, Ulice i Autostrady oraz Konstrukcje Budowalne i Inżynierskie. Opiekun Kota Naukowego Drogowców „Wiraż”. Członek Rady Programowej Polskiego Kongresu ITS. Wieloletni audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz koordynator kursów podstawowych „Audyt brd” oraz Szkoleń okresowych dla audytorów brd. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu inżynierii ruchu drogowego organizowanych przez Politechnikę Krakowskę, kursach i szkoleniach z zakresu audytu brd na Politechnice Krakowskiej i Gdańskiej oraz szkoleniach z zakresu inspekcji brd organizowanych dla GDDKiA. Współautor wielu publikacji naukowych i naukowo-technicznych, grantów naukowo-badawczych, analiz oraz metod obliczeniowych, w tym Metod obliczania przepustowości skrzyżowań, a w ostatnim czasie projektów Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych WRD. Kierownik Konsorcjum Projektu RID-l-50 w ramach którego opracowano projekty Metod oceny warunków ruchu i obliczania przepustowości dróg dwujezdniowych, jednojezdniowych, węzłów i zwężeń drogowych. Wykonuje opinie i ekspertyzy techniczne z zakresu inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, audyty brd, programy poprawy brd, projekty koncepcyjne przebudowy obiektów infrastruktury drogowej, głównie skrzyżowań i węzłów drogowych.

Do pobrania:
Termin zajęć:

październik 2022

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica