Dostępny

Opiniowanie geometrii w projektach budowlanych z uwzględnieniem zmian w warunkach technicznych dla dróg publicznych oraz wytycznych projektowania infrastruktury drogowej

400,00 520,00 

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy serdecznie zapraszają na cykl szkoleń pn. Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Koszt szkolenia wynosi 520,00 PLN za osobę lub 400,00 PLN dla każdego członka SITK RP oddział Zagłębia Miedziowego (szkolenie zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 26a Ustawy o podatku od towarów i usług).

Rabat w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os. (nie dotyczy członków SITK).

Szczegóły szkolenia:

Proponujemy Państwu zajęcia, w których udział ułatwi zrozumienie problematyki uspokojenia ruchu w strefach miejskich oraz przejść dróg przez małe miejscowości. Zadaniem wykładowcy jest przybliżenie zagadnień dotyczących obecnych trendów i uwarunkowań stosowania środków spowalniających ruchu, kompensujących błędy uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszających zagrożenie użytkowników infrastruktury drogowej. Zajęcia prowadzone będą w formie ciągłej dyskusji, zarówno w trakcie prelekcji w zakresie zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych zadań planistyczno-projektowych.

Cel szkolenia:
  • Zapoznanie z bieżącą sytuacją drogowo-ruchową w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Zapoznanie z faktami dotyczącymi „polityki transportowej” zmniejszania limitu prędkości pojazdów
  • Zapoznanie ze skutkami nieprawidłowo zaprojektowaną organizacją ruchu w strefach wrażliwych
  • Zapoznanie z możliwościami inżynierskimi w celu uspokojenia ruchu drogowego
  • Dyskusje uczestników nad wytypowanymi obiektami do analiz w stanie istniejącym oraz możliwymi kierunkami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Praktyczne ćwiczenia planistyczne i projektowe doboru rozwiązań inżynierskich oraz ich skutków wdrożeniowych – potencjalnego oddziaływania na użytkowników infrastruktury drogowej
  • Odpowiedzi na zgłaszane przez uczestników szkolenia uwagi, sugestie bądź doraźne porady w celu zmniejszenia zagrożenia w ruchu drogowym od strony infrastruktury we wskazanych przez uczestników lokalizacjach
Adresaci:

Pracownicy organów administracji publicznej: zarządcy dróg, pracownicy organów zarządzających ruchem na drodze, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, pracownicy Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej, inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, konstruktorzy, projektanci budownictwa drogowego.

Prowadzący: Jonatan Hasiewicz

Radca prawny, dr nauk prawnych, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, wypadkach drogowych, przestępstwach w ruchu drogowym, służebności drogi koniecznej, prawie przejazdu i przechodu, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym, Prawie ruchu drogowego i Prawie Karnym (wypadki i przestępstwa w ruchu drogowym). Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Pełnomocnik procesowy w sprawach o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID). Nazywany przez klientów niekiedy „adwokatem ruchu drogowego” lub „adwokatem od wypadków”.

Do pobrania:
Termin zajęć:

15 września 2022, godz. 9:00 -15:00

Dom Technika NOT
ul. Złotoryjska 87, Legnica