Urbanistyka

Głównym obszarem działań biura projektowego jest  planowanie przestrzenne. Dział urbanistyki RFSNT NOT „ZM” proponuje usługi w zakresie kompleksowego projektowania urbanistycznego. Nasze opracowania przygotowywane na zlecenia Gmin, a także prywatnych właścicieli gruntów i inwestorów, charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i technicznym.

Zakres usługi z zakresu urbanistyki:
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Analizy zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Analizy ekonomiczne, społeczno-gospodarcze oraz środowiskowe
 • Strategie Rozwoju
 • Plany rozwoju lokalnego
 • Miejscowe plany rewitalizacji
 • Programy Ochrony Środowiska i Plany Gospodarki Odpadami
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Decyzje o warunkach zabudowy
 • Oraz inne specjalistyczne opracowania z zakresu urbanistyki

Naszą ofertę stale dostosowujemy do potrzeb Klientów oraz do zmieniających się uwarunkowań prawnych.

Kontakt

Pracownia architektoniczno-urbanistyczna
Tel.: 76 852 43 79
Tel.: 509 991 205
Adres a-mail: pracownia@not.legnica.pl